Isotooppi

Atomin ytimessä olevien protonien määrästä riippuu, mistä alkuaineesta on kysymys. Ytimessä voi lisäksi olla vaihteleva määrä neutroneita. Ne vaikuttavat atomin massaan, mutta eivät sen kemiallisiin ominaisuuksiin. Alkuaineen erimassaisia atomeja, joilla siis on ytimessä eri määrä neutroneja, sanotaan isotoopeiksi.

Atomin massaluku on protonien ja neutronien yhteenlaskettu lukumäärä. Massaluku voidaan merkitä alkuaineen kemiallisen merkin edelle yläindeksiksi. Esimerkiksi 18O tarkoittaa hapen isotooppia, jonka massaluku on 18.

Kaikilla alkuaineilla on useita isotooppeja, mutta läheskään kaikki eivät ole stabiileja. Tietyt isotoopit hajoavat itsestään ajan mittaan, ja samalla alkuaine muuttuu toiseksi.