Tähtitieteellistä termistöä


Huom! Lisään termejä tälle sivulle aina silloin tällöin, päivitän vanhoja termejä tarpeen mukaan ja lisään kuvia, kun ehdin. Siispä olet tervetullut palailemaan tänne, vaikka olisitkin jo joitakin termejä tarkistanut - jotain uutta on saattanut ilmaantua. Jos etsimääsi termiä ei löydy täältä, lähetä sähköpostia ja kysy sitä minulta suoraan.


Seuraavassa termien selityksiä aakkosjärjestyksessä. Termien perässä on sulkeissa ko. termin lyhenne, jos sellainen on olemassa. Lyhenteeksi olen pyrkinyt kirjaamaan vain yleisesti käytetyt lyhenteet. Kursivoidut sanat selitetään sanan mukaisessa kohdassa listassa. Kreikkalaiset aakkoset on merkitty [ ]-suluilla (eli esim. [omega]). Tällä sivulla on käytössä kansainvälinen desimaalisysteemi (joka nykyäaän hyväksytään teknisessä ja tieteellisessä tekstissä suomenkin kielessä) eli desimaalit erotetaan pisteellä ja tuhannet, miljoonat ja miljardit pilkulla.-A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -Å- -Ä- -Ö- -Numerot ja erikoismerkitAallonpituus ([lambda])
Peräkkäisten aaltojen huippujen välimatka.

Aste (° tai deg)
Ks. Kulmamitat

Astronominen yksikkö (AU)
Maapallon keskietäisyys auringosta. Pituus noin 149,597,870 kilometriä eli noin 150 miljoonaa km.

AU
Ks. Astronominen yksikkö

CCD-kamera
Kamera, joka käyttää CCD:tä valokuvattavasta kohteesta tulevan valon keräämiseen ja siirtämiseen digitaalisessa muodossa tietokoneelle.
CCD: Tähtitieteellisissä laitteissa paljon käytetty elektroniikkalaite. CCD (charge-coupled device) koostuu puolijohdepiistä; kun valon fotonit osuvat CCD:iin vapaita elektroneja irtautuu. CCD:iin tulevan valon jakauman säilyttämiseksi fotonit kerätään elektodien muodostamaan matriisiin, joka on tehty CCD:n pinnalle. Jokaisen matriisin pikselin sähkävaraus siirretään pikselirivien päihin jännitemuutoksilla siten, että varaus siirtyy kuten liukuhihnalla. Lopulta yksittäisten pikselien varaus lasketaan ja muunnetaan digitaaliseen muotoon, joka voidaan lähettää tietokoneelle tai kuvaputkelle. (Mitton, 1993, Dictionary of Astronomy, London: Penguin Books)

Ekstinktio
Valon intensiteetin väheneminen sen kulkiessa absorboivan tai hajottavan väliaineen läpi (esim. planeetan kaasukehän tai tähtien tai galaksien välisen pölyn tai kaasun).

Etäisyydenmittausmenetelmät
Ks. erillinen sivu.

Fotoni
Sähkömagneettisen säteilyn kvantti. Sähkömagneettisella säteilyllä on sekä aalto- että hiukkasluonne ja fotonia voidaan kuvata erilliseksi aaltopaketiksi. Fotonin energia riippuu säteilyn aallonpituudesta, [lambda], kaavan E = h*c/[lambda] = h*[nyy], missä h on Plankin vakio, c on valon nopeus ja [nyy] on taajuus.

Galaksi
Tulossa...

Jättiläistähti
Tähti laajasta valikoimasta tähtiä, joiden luminositeetit ovat 10 - 1000 -kertaiset Aurinkoon verrattuna ja säteet tyypillisesti 10 - 100 -kertaiset Aurinkoon verrattuna. Tähdestä tulee jättiläistähti, kun sen ytimen fuusioreaktioiden vaatima vety loppuu ja sopeutuminen uuteen energiatasapainoon laajentaa voimakkaasti tähden ulompia kerroksia. Pintalämpötila putoaa, mutta kokonaiskirkkaus kasvaa pinta-alan suuren kasvun vuoksi. (Mitton, 1993, Dictionary of Astronomy, London: Penguin Books)

Kaariminuutti (')
Ks. Kulmamitat

Kaarisekunti ('')
Ks. Kulmamitat

Kefeidi
Sykkivä, muuttuvakirkkauksinen tähtityyppi, joka on saanut nimensä tyypin ensimmäiseksi löydetyltä tähdeltä, Delta Cephei'ltä, jonka magnitudi muuttuu välillä 3.6 ja 4.3 jaksonaan 5.4 päivää. Kefeideillä on epästabiili rakenne, joka saa ne paisumaan ja kutistumaan. Niiden koko saattaa muuttua peräti 10% jakson aikana ja myös niiden lämpötila muuttuu. Paineen kasvaessa tähden sisällä se laajenee, kunnes paine purkautuu. Sitten tähti kutistuu ja jakso alkaa alusta uudelleen. Kefeidit ovat keltaisia jättiläistähtiä, jotka säteilevät 10,000 kertaa enemmän energiaa kuin Aurinko, joten ne voi nähdä hyvinkin kauas. Niiden jakso (tyypillisesti 3 - 50 päivää) ja keskimääräinen näennäinen kirkkaus riippuvat toisistaan siten, että mitä kirkkaampi tähti on sitä pidempi sen jakso. Tätä kutsutaan periodi-luminositeetti -relaatioksi. Relaation merkitys on se, että sen avulla kefeidejä voidaan käyttää etäisyysmittauksissa (ks. etäisyysmittausmenetelmät). Kefeidejä on havaittu kahta eri luokkaa: klassisia kefeidejä ja populaation II kefeidejä. Niiden periodi-luminositeetti -relaatio eroaa toisistaan: tietyllä jaksonajalla klassiset kefeidit ovat noin kaksi magnitudia kirkkaampia kuin populaation II kefeidit. Tämä on seurausta niiden massan ja kemiallisen koostumuksen eroavuuksista. On välttämätöntä selvittää kumpaan luokkaan kefeidi kuuluu ennen kuin sen etäisyys voidaan laskea. Tämä voidaan tehdä määrittämällä tähden metallipitoisuus sen spektristä. (Mitton, 1993, Dictionary of Astronomy, London: Penguin Books)

Koordinaatistot tähtitieteessä
Tulossa...

Kulmamitat
Kulmien mittaamiseen käytetään joko aste- tai radiaanisysteemiä. Radiaanisysteemin perusyksikkö on radiaani (rad), jonka suuruus on 1 / (2 * Pii) täydestä ympyrästä eli asteina noin 57.296 (Pii = 3.141592 jne.). Aste (°) puolestaan on 1 / 360 täydestä ympyrästä. Aste jaetaan kuudeskymmenesosiin, joita nimitetään kaariminuuteiksi (') ja kaariminuutit edelleen kaarisekunneiksi (''), joita menee 60 yhteen kaariminuuttiin (ja siten 3600 asteeseen). Harrastajatähtitieteilijöiden nyrkkisäännön mukaan kulmia voi taivaalla arvioida pitämällä kättään nyrkissä käsivarsi ojennettuna suoraksi eteenpäin--tällöin nyrkki näyttää noin 7 tai 8 astetta leveältä.

Magnitudi (mag)
Tähden tai muun tähtitieteellisen kohteen kirkkaus ja sen yksikkö. Magnitudiluokituksessa pienimmät arvot tarkoittavat suurinta kirkkautta. Viiden magnitudin ero kirkkaudessa tarkoittaa kirkkaussuhdetta 100:1. Siten, jos kahden tähden kirkkaus eroaa yhdellä magnitudilla on niiden kirkkauksien suhde 100:n viides juuri eli 2.512. Maasta havaittujen tähtien kirkkaus (näennäinen magnitudi) riippuu täden varsinaisesta kirkkaudesta, sen etäisyydestä meistä ja sen ekstinktiosta. Absoluuttinen magnitudi kuvaa arvoa, jonka tähden varsinainen kirkkaus saisi, jos sen mittaisi kymmenen parsekin etäisyydellä tähdestä.

Paikallinen galaksiryhmä (LG)
Ks. erillinen sivu.

Parsek (pc)
Ammattitähtitieteilijöiden käyttämä pituusyksikkö, joka määritellään etäisyydeksi, jolta maapallon etäisyys auringosta (1 AU) näkyisi yhden kaarisekunnin suuruisessa kulmassa. Parsek on noin 31000 miljardia kilometriä eli 3.2616 valovuotta eli 206,265 AU.

Plankin vakio (h)
Fotonin energian ja sen taajuuden suhde, h = 6.626076 * 10-34 Js.

Polarisaatio
Sähkömagneettinen säteily on poikittaista aaltoliikettä, jossa sähkökenttä ja magneettikenttä värähtelevät toisiaan ja säteilyn etenemissuuntaa vastaan. Tavallisessa valossa on yhtä paljon kuhunkin suuntaan värähteleviä sähkökenttiä. Jos sähkökentät eivät jakaudu tasaisesti etenemissuuntaa vastaan kohtisuorassa tasossa, säteily on polarisoitunutta. Säteily voidaan yleisesti esittää polarisoitumattoman ja polarisoituneen komponentin summana. Polarisoituneen intensiteetin suhde kokonaisintensiteettiin on polarisaatioaste. Säteilyn etenemissuuntaa vastaan kohtisuorassa tasossa polarisoituneen säteilyn sähkövektori piirtää yleisessä tapauksessa ellipsin. Jos ellipsi redusoituu janaksi, säteily on lineaarisesti polarisoitunutta ja polarisaatiosuunta on tämän janan suunta. Jos sähkökenttävektori piirtää ympyrää, säteily on ympyräpolarisoitunutta vasen- tai oikeakätisesti riippuen kenttävektorin kiertosuunnsta. (Karttunen et al., 1995, Tähtitieteen perusteet, Helsinki: Ursa)

Spektri
Sähkömagneettisen säteilyn hajaantuminen siten, että eri aallonpituudet hajaantuvat eri suuntiin. Tutuin esimerkki spektristä on sateenkaari, joka syntyy auringonvalon taittuessa sadepisaroista, jotka toimivat prisman tavoin. Näkyvän valon eri värien lisäksi sähkömagneettisen säteilyn spektrissä on muitakin komponentteja, jotka on lueteltu seuraavassa suurimmasta aallonpituudesta pienimpään: radiosäteily, mikroaaltosäteily, infrapunasäteily, näkyvä valo, ultraviolettisäteily, röntgensäteily ja gammasäteily. (Mitton, 1993, Dictionary of Astronomy, London: Penguin Books)

Spektriluokat
Tulossa...

Supergalaktinen taso
Tulossa...

Valon nopeus (c)
299,792,458 metriä sekunnissa eli noin 300,000 km/s.

Valovuosi (ly)
Valovuosi on matka, jonka valo kulkee vuodessa. Valon nopeus on noin 300,000 kilometriä sekunnissa, joten vuoden aikana matkaa kertyy kaikkiaan noin 9500 miljardia kilometriä. Tämän matkan kulkemiseksi pitäisi kiertää maapallo 236 miljoonaa kertaa päiväntasaajaa pitkin.Created by Rami T. F. Rekola