Sähkömagneettinen säteily

Sähkömagneettinen säteily koostuu massattomista ja varauksettomista fotoneista, jotka tyhjiössä liikkuvat aina samalla nopeudella c=299 792 458 m/s. Säteilyä voi pitää myös aaltoliikkeenä, jolla on tietty aallonpituus l ja taajuus n. Nämä kolme suuretta liittyvät toisiinsa kaavalla

l = c / n.

Fotonilla on tietty energia, joka on sitä suurempi mitä suurempi on säteilyn taajuus eli mitä lyhempi on aallonpituus:

E = hn = hc / l.

Tässä esiintyvä vakio h on Planckin vakio.

Sähkömagneettinen säteily jaetaan eri aallonpituusalueisiin allaolevan kuvan mukaisesti:

Ilmakehän lävitse pääsee vain muutamia aallonpituusalueita. Näkyvää valoa lyhytaaltoisempi säteily ja suurin osa infrapunasäteilystä absorboituvat ilmakehään. Niitä voidaan havaita vain ilmakehän ulkopuolella liikkuvista satelliiteista.

Ks. myös säteilymekanismit.