Kaksoistähti

Kaksoistähti on kahden toisiaan kiertävän tähden muodostama järjestelmä.

Jos tähdet näkyvät vain sattumalta samassa suunnassa, mutta ovat eri etäisyyksillä, kysymyksessä on optinen kaksoistähti. Monet kaksoistähdet ovat kuitenkin todellisia fyysisesti yhteenkuuluvia tähtipareja. Myös useampikertaiset tähdet ovat yleisiä. Arvioidaan, että yli puolet tähdistä kuuluu kaksin- tai useampikertaisiin järjestelmiin.

Kaksoistähdet luokitellaan eri ryhmiin käytetyn havaintomenetelmän mukaan. Tämä luokittelu ei siis liity tähtien fysikaalisiin ominaisuuksiin, vaan siihen, millä keinolla ne voidaan havaita.

Visuaalinen kaksoistähti on kaksoistähti, jonka molemmat komponentit pystytään havaitsemaan joko paljain silmin tai kaukoputkella. Käytännössä komponenttien välisen etäisyyden on oltava suurempi kuin noin 0.1". Komponenttien keskinäinen asema muuttuu vuosien kuluessa tähtien kiertäessä toistensa ympäri.

Astrometrinen kaksoistähti on kaksoistähti, josta havaitaan vain toinen komponentti. Sen paikassa esiintyy pientä jaksollista heilahtelua, jonka perusteella sillä kuitenkin tiedetään olevan seuralainen.

Spektroskooppinen kaksoistähti on yksinkertaisena näkyvä tähti, jonka spektriviivoissa esiintyy kahden lähekkäisen komponentin kiertoliikkeestä johtuvaa jaksollista vaihtelua. Kun tähdet liikkuvat näkösädettä vastaan kohtisuoraan suuntaan, molempien tähtien spektriviivat osuvat samaan kohtaan. Neljänneskierrosta myöhemmin toinen tähti loittonee meistä ja toinen tulee kohti, jolloin Dopplerin ilmiön seurauksena edellisen spektriviivat siirtyvät hieman punaista ja jälkimmäisen sinistä kohti.

Fotometrisissä kaksoistähdissä tähden kirkkauden jaksottainen muuttuminen paljastaa, että kysymyksessä on kaksoistähti. Yleensä fotometriset kaksoistähdet ovat pimennysmuuttujia, joiden valonvaihtelu johtuu siitä, että komponentit ajoittain peittävät toisensa näkyvistä. Ellipsoidisten muuttujien kirkkauden vaihtelu puolestaan johtuu tähtien muodosta.

Kaksoistähtiä voi luokitella myös niiden keskinäisen välimatkan mukaan. Kaukaisilla kaksoistähdillä komponenttien etäisyys on kymmeniä tai satoja astronomisia yksiköitä ja kiertoaika kymmenistä tuhansiin vuosiin. Lähekkäisillä kaksoistähdillä komponenttien minimietäisyys on suunnilleen tähtien säteen luokkaa ja maksimietäisyys muutama AU. Kiertoaika on muutamasta tunnista muutamaan vuoteen. Kontaktikaksoistähtien komponentit koskettavat toisiaan.

Tähdet kiertävät kumpikin omaa ellipsirataansa järjestelmän painopisteen ympäri. Usein kuitenkin havaintoja tehdään siten, että toisen komponentin oletetaan pysyvän paikoillaan ja toinen liikkuu sen ympäri. Suhteellinen rata on edelleen ellipsi.