SI-yksiköt

Nykyisin käytetään standardoitua SI-yksikköjärjestelmää. Siihen kuuluu seitsemän perusyksikköä, joista voidaan muodostaa kerrannaisyksiköitä etuliitteillä. Muiden suureiden yksiköt ovat johdannaisyksiköitä, jotka saadaan perusyksiköiden tuloina ja potensseina.

SI-järjestelmän perusyksiköt

pituus [l ] = metri = 1 m
Metri on matka, jonka valo kulkee tyhjiössä 1/299 792 458 sekunnissa.

massa [m ] = kilogramma = 1 kg
Kilogramma on &yhtä suuri kuin Pariisissa säilytettävän kilogramman prototyypin massa.

aika [t ] = sekunti = 1 s
Sekunti on 9 192 631 770 kertaa sellaisen säteilyn värähdysaika, joka vastaa cesium 133-atomin perustilan ylihienorakenteen kahden tietyn energiatason välisessä siirtymässä syntyvän säteilyn värähdysaikaa.

sähkövirta [I ] = ampeeri = 1 A
Ampeeri on sellainen ajallisesti muuttumaton sähkövirta, joka kahdessa suorassa yhdensuuntaisessa, äärettömän pitkässä ja ohuessa johtimessa, joiden poikkileikkaus on ympyrä ja jotka ovat 1 metrin etäisyydellä toisistaan tyhjössä, aikaansaa johtimien välille 2×10-7 N:n voiman johtimien metriä kohti.

lämpötila [T ] = kelvin = 1 K
Kelvinaste on 1/273.16 veden kolmoispisteen termodynaamisesta lämpötilasta.

ainemäärä mooli = 1 mol
Mooli on sellaisen systeemin ainemäärä, joka sisältää yhtä monta, keskenään samanlaista perusosasta kuin 0.012 kg:ssa hiili-12:ta on atomeja.

valovoima kandela = 1 cd
Kandela on sellaisen säteilijän valovoima, joka tiettyyn suuntaan lähettää monokromaattista 540×1012 Hz taajuista säteilyä ja joka säteilee steradiaania kohti energiavuon 1 /683 W.

Kerrannaisyksiköiden etuliitteet

Perusyksiköistä voidaan muodostaa pienempiä ja suurempia kerrannaisyksiköitä seuraavan taulukon etuliitteillä. Pääsääntö on, että käytetään vain sellaisia kerrannaisyksiköitä, joiden eksponentti on kolmen monikerta. Suluissa mainittuja yksiköitä voi käyttää yhteyksissä, joihin ne ovat täysin vakiintuneet, mutta muuten niitä tulisi välttää.

etuliite tunnus kerroin
jokto y 10-24
zepto z 10-21
atto a 10-18
femto f 10-15
piko p 10-12
nano n 10-9
mikro mu 10-6
milli m 10-3
(sentti)c 10-2
(desi) d 10-1
(deka) da 101
(hehto) h 102
kilo k 103
mega M 106
giga G 109
tera T 1012
peta P 1015
eksa E 1018
zetta Z 1021
jotta Y 1024

Johdannaisyksiköitä

pinta-ala A neliömetri m2
tilavuus V kuutiometri m3
voima F newton N 1 N = 1 kg m / s2
energia, työ E joule J 1 J = 1 Nm = 1 kg m2 / s2
teho P watti W 1 W = 1 J / s = 1 kg m2 / s3
paine P pascal Pa 1 Pa = 1 N / m2
taajuus nu hertsi Hz 1 Hz = 1 / s