Kant, Immanuel (1724-1804)

Saksalainen filosofi. Kant vietti koko ikänsä Königsbergissä. Hän aloitti teologian opinnot yliopistossa 1740, mutta kiinnostui enemmän matematiikasta ja fysiikasta. Toimittuaan välillä taloudellisista syistä kotiopettajana Kant valmistui tohtoriksi 1755. Sen jälkeen hän toimi yliopistossa opettajana ja logiikan ja metafysiikan professorina 1770-1797. Kantin filosofiset pääteokset ovat Kritik der reinen Vernunft (Puhtaan järjen kritiikki, 1781), Kritik der praktischen Vernunft (Käytännöllisen järjen kritiikki, 1788) ja Kritik der Urteilskraft (Arvostelman kritiikki, 1790). Kant esitti, että tieto voi kohdistua vain aistiemme kautta havaittuihin ilmiöihin, mutta ei olioihin sinänsä. Hän ei kuitenkaan pyrkinyt kiistämään havaitsijasta riippumattoman todellisuuden olemassaoloa.

Kosmologisia ajatuksiaan Kant esitti teoksessa Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, jonka piti ilmestyä 1755, mutta kustantajan konkurssin vuoksi julkaiseminen viivästyi. Kantin mukaan aurinkokunta ja tähtijärjestelmät syntyvät kaasusta tiivistymällä. Kantin malli on sukua aikaisemmalle Descartes'in pyörreteorialle.